Slovenská verzeSK

MVC Routing - Úvod

Routování v MVC umožňuje zpracování URL friendly requestů a jejich následné delegování správným metodám správných controllerů včetně předání příslušných parametrů. Všechny routy jsou ukládány v RouteCollection a nastavení se provádí typicky v AppStart/RouteConfig.cs. Přístup k routovací tabulce je však možný z mnoha míst aplikace.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

8. září. 2014
upraven 29. března. 2016

Tento článek je již velmi zastaralý. Zastaralé články nemusí popisovat aktuální stav technologií, nejideálnější řešení a můj aktuální pohled na danou technologii.

Přidání nového routovacího pravidla je možné pomocí metody MapRoute:

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{
	routes.MapRoute(
		name: "Default",
		url: "{controller}/{action}/{id}",
		defaults: new { 
			controller = "Home", 
			action = "Index", 
			id = UrlParameter.Optional },
		constraints: new { id = @"\d+" }
	);
}

V příkladu výše je vidět výchozí nastavení routování. Příkladem budiž URL:

http://www.website.com/articles/detail/85

Request bude zpracován controllerem ArticlesController, metodou Detail a předá se jí parametr id = 85.

V úvahu připadá i URL ve tvaru:

http://www.website.com/articles

Request bude zpracován opět controllerem ArticlesController ale protože není v url specifikována action, použije se výchozí: Index. Parametr id se nepředá žádný, protože je definován v routovacím pravidle jako Optional.

Chybou nám ale selže následující request URL:

http://www.website.com/articles/detail/muj-clanek

Request by v tomto případě mohl zpracovat ArticlesController a metoda Detail ale parametr id je vyžadován jako číslo (viz. constraints), což v tomto případě není splněno.

Vlastní routes

Velmi často se hodí napsat si vlastní pravidla. Zde rovnou uvádím příklady z praxe:

Priklad1 ukazuje situaci, kdy všechny url, které mají tvar blog/{id} zpracuje stejný controller Blog a metoda Detail, které se předá stringový identifikátor. Identifikátor je v tomto případě povinný, protože není přímo řečeno, že by byl UrlParameter.Optional. Identifikátor musí být číselného charakteru.

routes.MapRoute(
	name: "Priklad1",
	url: "blog/{id}",
	defaults: new { 
		controller = "Blog", 
		action = "Detail" },
	constraints: new { id = @"^[0-9]+$" }
);

Priklad2 se zase hodí, pokud chci, aby jeden controller na základě id zpracovávala odlišná metoda (neboli action). Výchozí akcí je Index. Podmínkou pro action je, že se musí jednat o text bez speciálních znaků a číslic.

routes.MapRoute(
  name: "Priklad2",
  url: "blog/{action}",
  defaults: new
  {
    controller = "Blog",
    action = "Index"
  },
  constraints: new { action = @"^[a-z]+$" }
);

Priklad3 ještě ukazuje, jak použít více parametrů:

routes.MapRoute(
  name: "Priklad3",
  url: "blog/{action}/{id}/{page}",
  defaults: new
  {
    controller = "Blog",
    action = "Detail",
    page = UrlParameter.Optional
  },
  constraints: new { id = @"^[a-z]+$" }
);

V tomto případě jsou přípustné například URL:

http://www.website.com/blog/archiv/osobni/9
http://www.website.com/blog/archiv/programovani
http://www.website.com/blog/detail/mujclanek

Univerzální routovací pravidla mají však určité nevýhody:

 • hůře se udržují
 • snadno vznikají chyby voláním neexistujících controllerů a actions
  • nutnost důsledného ošetření všech action metod
 • obvykle horší "vzhled" url

Z mé vlastní zkušenosti doporučuji vytvářet více routovacích pravidel a snažit se o maximálně krátké, čisté a účelné URL. Toho lze docílit například použitím constraints.

Attribute Routing

Od verze MVC 5 je k dispozici Attribute Routing, který umožňuje výrazně snazší popis routování pomocí Data Annotations, např.:

[Route("{id:int}")]
public ActionResult Detail(int id) { ... }

Tomuto tématu se pověnuji v jiném článku.


Diskuse

Loading