Slovenská verzeSK

Windows Phone + Isolated Storage + Api service

V tomto článku popíšu osvědčený pattern, který používám při návrhu Windows Phone aplikací. V třídách ListOfArticles a Article je použita implementace ObservableObject z MVVM Light Toolkitu.

Miroslav Holec

Miroslav Holec

14. října. 2014
upraven 29. března. 2016

Tento článek je již velmi zastaralý. Zastaralé články nemusí popisovat aktuální stav technologií, nejideálnější řešení a můj aktuální pohled na danou technologii.

Obsah článku

 • MainViewModel.cs - hlavní ViewModel, který získává data z ApiService při prvním volání a refreshi
 • ApiService.cs - služba, která komunikuje se vzdáleným API, jejím úkolem je stáhnout data a ukládat je průběžně do storage
 • StorageService.cs - služba, která umožňuje ukládání a načítání dat z IsolatedStorage
 • ListOfArticles.cs - kolekce článků
 • Article.cs - jeden konkrétní článek

MainViewModel.cs

Tento ViewModel využívá dvě services. Tou podstatnou je ApiService, která poskytuje data ze vzdáleného aplikačního rozhraní. Metoda GetArticles() vrací i stav operace, na základě kterého je možné rozhodnout o chování GUI.

public class MainViewModel : ViewModelBase
{
	private readonly IApiService apiService;
	private readonly IDialogService dialogService;

	public ObservableCollection<BaseArticle> Articles { get; private set; }

  public MainViewModel(IApiService apiService, IDialogService dialogService)
  {
    this.apiService = apiService;
		this.dialogService = dialogService;

    Articles = new ObservableCollection<Article>();

    RefreshViewModel();
  }

	private void RefreshViewModel()
  	{
    apiService.GetArticles((articles, state, error) =>
      {
        switch (state)
        {
          case ResultState.ConnectivityFailed:
            dialogService.ShowMessage(AppResources.ConnectivityFailed);
            return;

          case ResultState.JsonDeserialisationFailed:
            dialogService.ShowMessage(AppResources.JsonDeserialisationFailed);
            return;
        }

        Articles.Clear();
        articles.Items.ForEach(Articles.Add);

      });
	}
}

ApiService.cs

ApiService je zodpovědná za vracení dat získaných ze vzdáleného API. Data nevrací přímo ale využívá StorageService, které vždy posílá data ve formátu JSON. V případě chyby pak NULL.

public class ApiService : IApiService
{
	private readonly IStorageService storageService;

  public ApiService(IStorageService storageService)
  {
    this.storageService = storageService;
  }

  public void GetArticles(Action<ListOfArticles, ResultState, Exception> callback)
  {
		var uri = new Uri("http://www.someapi.com/endpoint");
		var webClient = new WebClient();

    webClient.DownloadStringCompleted += (sender, e) =>
    {
      if (e.Error != null)
      {
        callback(storageService.Articles(null), ResultState.ConnectivityFailed, e.Error);
      }
      else
      {
        var jsonData = e.Result;

        try
        {
          var articles = JsonConvert.DeserializeObject<ListOfArticles>(jsonData);
          callback(storageService.Articles(articles), ResultState.Ok, null);
        }
        catch (Exception ex)
        {
          callback(storageService.Articles(null), ResultState.JsonDeserialisationFailed, e.Error);
        }
      }
    };

		webClient.DownloadStringAsync(uri);
	}
}

StorageService.cs

Tato služba má za úkol buď uložit data, pokud nějaká dostane do interní IsolatedStorage, nebo se pokusit vrátit data z IsolatedStorage, pokud žádná data nedostane (a nějaká má). Data jsou vždy ukládána ve formátu JSON.

public class StorageService : IStorageService
{
	private readonly IsolatedStorageFile storage = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication();

  public ListOfArticles Articles(ListOfArticles articles)
  {
    if (articles != null)
      Save(articles, name);
    else
      articles = Load<ListOfArticles>(name);

    return articles;
  }

  private void Save<T>(T data, string name)
  {
    var serializer = new DataContractSerializer(typeof(T));

    string targetFileName = String.Format("{0}/{1}.dat", FolderName, name);
    if (!storage.DirectoryExists(FolderName))
      storage.CreateDirectory(FolderName);
    try
    {
      using (var targetFile = storage.CreateFile(targetFileName))
      {
        serializer.WriteObject(targetFile, data);
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      storage.DeleteFile(targetFileName);
    }
  }

  private T Load<T>(string name)
  {
    T returnValue = default(T);

    var serializer = new DataContractSerializer(typeof(T));

    string targetFileName = String.Format("{0}/{1}.dat", FolderName, name);
    if (storage.FileExists(targetFileName))
      using (var sourceStream = storage.OpenFile(targetFileName, FileMode.Open))
      {
        returnValue = (T) serializer.ReadObject(sourceStream);
      }

    return returnValue; 
  }
}

Article.cs

public class Article : ObservableObject
{
  private string title;

  [JsonProperty("title")]
  public string Title 
  {
    get { return title; }
    set { Set(() => Title, ref title, value); }
  }
}

ListOfArticles.cs

public class ListOfArticles : ObservableObject
{
	private int count;
	private List<Article> items;

  public ListOfArticles()
  {
    Items = new List<Article>();
  }

  [JsonProperty("totalResults")]
  public int Count
  {
    get { return count; }
    set { Set(() => Count, ref count, value); }
  }

  [JsonProperty("articles")]
  public List<Article> Items
  {
    get { return items; }
    set { Set(() => Items, ref items, value); }
  }
}

Závěr a zhodnocení řešení

Výhodou popsaného řešení je meziukládání dat do interního úložiště. Celý tento pattern by se dal upravit tak, že by se data například cachovala po určitou dobu. Ukázka prezentovaná v tomto postu je schopná zajistit, že pokud se jednou uloží data do IsolatedStorage a uživatel je následně ztratí konektivitu, aplikace je i nadále schopná zobrazit alespoň neaktuální data.


Diskuse

Loading